KONTAKT

info@surfburger.pl

REGULAMIN KONKURSU

POD NAZWĄ „6. Urodziny SurfBurger Konkurs”

(zwany dalej „Regulaminem”)

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”), jest Tejst Wingert i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 101, 80-286 Gdańsk (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu pod nazwą „6. Urodziny SurfBurger Konkurs”.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram, ani przez portal Facebook, Inc. Serwis Instagram, ani Facebook, Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram, bądź Facebok, Inc. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram i Facebook, Inc. z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram lub portalowi Facebook, Inc. roszczenie związane z niniejszym Konkursem. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/surf.burger/ oraz na stronie https://www.facebook.com/falatejstu.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu art. 919 – 921 Kodeksu cywilnego.
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki, (dalej: „Uczestnik”):
 2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. jest konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
 4. posiada profil osobisty na portalu Instagram, który ma status profilu publicznego (nie może być profilem prywatnym) założony i prowadzony zgodnie z właściwymi regulaminami portalu Instagram, lub posiada profil osobisty na portalu Facebook, który ma status profilu publicznego  (nie może być profilem prywatnym) założony i prowadzony zgodnie z właściwymi regulaminami portalu Facebook,
 5. akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursy jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczeń, że:
 7. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu, w szczególności, że zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 9. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama i Facebook’a,
 10. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 11. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram i Facebook;
 12. W przypadku wątpliwości co do spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków udziału w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o udzielenie niezbędnych informacji w celu zweryfikowania spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków wskazanych w §2 ust. 1 Regulaminu.
 13. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 • 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano 1 (słownie: jeden) nagrodę główną oraz nie więcej niż 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) nagród wyróżnionych dla osób wyłonionych w sposób wskazany w § 6 Regulaminu.
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są:
 • nagroda główna – voucher o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), na tatuaż w salonie tatuażu Zjawa Tattoo Studio w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 8/102, ważny bezterminowo
 • nagroda wyróżnienia – zaproszenie na 6. urodziny SurfBurger’a, które odbędą się w dniu 3 sierpnia 2019 roku.
 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Instagram, na profilu SurfBurger’a – https://www.instagram.com/surf.burger/ oraz na portalu Facebook, na profilu SurfBurger’a – https://www.facebook.com/falatejstu.
 2. Zwycięzcy, jak i osobom wyróżnionym nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca, jak i osoba wyróżniona mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 4. Zwycięzcy, jak i każdej z osób wyróżnionych przysługuje tylko jedna Nagroda, z tym zastrzeżeniem, że zwycięzca otrzymuje zarówno nagrodę główną, jak i nagrodę wyróżnienia.
 • 4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/surf.burger/ oraz na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/falatejstu.
 2. Konkurs trwa od dnia 20 lipca 2019 roku godz. 12:00 do dnia 23 lipca 2019 roku godz. 23:59.
 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest (dalej: „Zadanie Konkursowe”):
 2. wypełnienie osobiście, w jednym z Lokali SurfBurger kuponu konkursowego i wrzucenie go w tymże Lokalu do urny konkursowej, oraz
 3. zamieszczenie (w formie postu) na profilu Uczestnika na portalu społecznościowym Instagram zdjęcia przedstawiającego element związany z marką SurfBurger, tj.:
 4. Lokal, bądź Food Truck SurfBurger’a,
 5. produkty oferowane przez SurfBurger’a,
 6. Logo SurfBurger’a,

– wraz z oznaczeniem hashtagiem #uroSurfa, lub

 1. będąc w Lokalu Surfburger, udostępnienie na profilu Facebook Uczestnika lokalizacji Lokalu – zameldowanie się w lokalizacji danego Lokalu SurfBurger, wraz z oznaczeniem hashtagiem #uroSurfa, lub
 2. zamieszczenie (w formie postu) na portalu społecznościowym Facebook, na stronie Organizatora https://www.facebook.com/falatejstu recenzji Lokalu lub produktów SurfBurger

– wraz z oznaczeniem hashtagiem #uroSurfa,

 1. Uczestnik obowiązany jest wykonać zadanie określone w pkt a., natomiast posiada prawo wyboru co do zadań wskazanych w pkt b., c., i d., określonych w § 5 ust. 1. Regulaminu.
 2. Przez okres trwania Konkursu Uczestnik nie może usunąć zamieszczonego postu konkursowego. Usunięcie wskazanych wyżej elementów oznacza rezygnację z uczestnictwa w Konkursie
 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram lub Facebook.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
  3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze subiektywnej oceny wykonania przez Uczestników Zadania Konkursowego.
  4. Spośród zamieszczonych postów i recenzji Organizator wyłoni do 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) osób wyróżnionych, natomiast spośród osób wyróżnionych zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną.
  5. Publiczna informacja o nagrodzie wyróżnienia zostanie umieszczona w komentarzu do Zadania Konkursowego na profilu Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram w ciągu 2 dni od daty wykonania przez Uczestnika Zadania Konkursowego, najpóźniej w dniu 25 lipca 2019 roku do godz. 23:59, natomiast publiczna informacja o nagrodzie głównej zostanie umieszczona w komentarzu do Zadania Konkursowego na profilu Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram po zakończeniu Konkursu, najpóźniej w dniu 25 lipca 2019 roku do godz. 23:59
  6. Zwycięzca Konkursu oraz osoba wyróżniona zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody również za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej bądź na Instagramie, bądź na Facebook’u, w zależności od miejsca wykonania Zadania Konkursowego, w ciągu 2 dni roboczych od momentu przesłania przez Uczestnika wiadomości prywatnej, o której mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu.
  7. W przypadku wykonania przez Uczestnika Zadania Konkursowego zarówno na profilu Instagram, jak i profilu Facebook, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru portalu społecznościowego, za pośrednictwem którego poinformuje Uczestnika o wygranej i warunkach odbioru Nagrody.
  8. Warunkiem odebrania przez zwycięzcę i osoby wyróżnione Nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od momentu zamieszczenia na jego profilu pod Zadaniem Konkursowym na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram informacji o nagrodzie wyróżnienia, wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 1. imię i nazwisko,
  1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.
  2. Przyznane w Konkursie Nagrody będą możliwe do odbioru osobiście w Lokalu SurfBurger w Gdańsku, przy ul. Garncarskiej 30, w terminie od dnia 27 lipca 2019 roku, godz. 12:00 do dnia 2 sierpnia 2019 roku, do godz. 23:59, w godzinach pracy Lokalu.
  3. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Nagród.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
 • niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
 • zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 • naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
 • zawierających logotypy, bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż marka SurfBurger.
 1. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama lub Facebook’a, w szczególności Uczestników, którzy:
 2. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram i Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 3. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama lub Facebook’a.
 4. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama lub Facebook’a kont/profili osób trzecich;
 5. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 6. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram lub Facebook.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zwycięzcy i osób wyróżnionych.
 8. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz podczas jego trwania.
 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram i Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram lub Facebook.
 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, Organizator informuje, że:
 • Publikując odpowiedź na zadanie konkursowe pod postem o ogłoszeniu Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku (w przypadku gdy zadanie konkursowe zawiera wizerunek Uczestnika) przez Tejst Wingert i Wspólnicy Spółka Jawna w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody.
 • Administratorem danych osobowych jest Tejst Wingert i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 101, 80-286 Gdańsk (dalej w tym paragrafie zwany „Administratorem”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@surfburger.pl lub nr tel. 883-448-559.
 • Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody, rozliczenia podatku w związku z Konkursem oraz przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z Konkursem, przeprowadzania postępowania reklamacyjnego, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 • zgoda – art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, wyrażona przez Uczestnika poprzez opublikowanie odpowiedzi na zadanie konkursowe – w przypadku przetwarzania danych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody,
 • obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z Konkursem, a także rozliczenia podatku w związku z Konkursem,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem lub w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 1. Dane osobowe Uczestnika będą przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z przeprowadzeniem Konkursu w celu przekazania Nagrody, a także podmiotom które dostarczają Administratorowi systemy informatyczne, usługi hostingowe i marketingowe.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa podatkowego przewidującego konieczność przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z Konkursem (w przypadku zwycięzców Konkursu), a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.
 3. Uczestnik Konkursu ma:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 3. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie, a także wydanie Nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą wykorzystywane w celu podjęcia decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania.
 • 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami do przesłanego zdjęcia i udostępnionej recenzji i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Tejst Wingert i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
 5. Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzca Konkursu w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez dodatkowych płatności, udziela Organizatorowi przenoszalnej,  niewyłącznej  licencji do korzystania z utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), w tym wizerunku Zwycięzcy Konkursu, zawartych w zgłoszonej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (zwanych na potrzeby niniejszego paragrafu dalej „Utworem”, przy czym przez Utwór należy rozumieć wszystkie utwory, każdy pojedynczy utwór w całości, jak i każdy jego element), bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz producenta marki SurfBurger,  na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie Utworów oraz jego egzemplarzy – wytwarzanie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem,
  3. wykorzystanie dla potrzeb promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych i reklamowych własnych oraz osób trzecich, w tym stworzenia materiałów reklamowych i/lub promocyjnych dotyczących Konkursu lub Organizatora (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie,
  4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu lub intranetu, pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
  5. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części – nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, reemitowanie, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w prasie, w sieci Internet,  na  plakatach, oraz  we  wszelkich  innych  formach  komunikacji, promocji, reklamy.
 6. Licencja, o której mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu, zostaje udzielona na okres 2 lat od wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu.
 7. Utwór zawarty w zwycięskiej odpowiedzi Zadania Konkursowego może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celach marketingowych, wizerunkowych, promocyjnych i reklamowych, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Zwycięzca Konkursu z chwilą wydania Nagrody w zamian za otrzymaną Nagrodę bez dodatkowych płatności wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem Utworu zawartym w zwycięskiej odpowiedzi na zadanie konkursowe (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych. Prawo o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje w szczególności prawo do dokonywania zmian, modyfikacji, przeróbek, adaptacji oraz innych form opracowań Utworu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Zwycięzcy do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.
 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu z dopiskiem „6. Urodziny SurfBurger Konkurs” .
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2019 roku i obowiązuje do dnia 2 lipca 2019 roku.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u https://www.instagram.com/surf.burger/, https://www.facebook.com/falatejstu oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://surfburger.pl/.

Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://surfburger.pl/ oraz na profilu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/falatejstu

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Tejst Wingert i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku(Tejst).

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję, a także (w przypadku udzielenia zgody marketingowej) w celu promocji i reklamy produktów i usług Tejst.

Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez kontakt z info@surfburger.pl. Odbiorcami państwa danych mogą być podmioty, które dostarczają systemy informatyczne oraz usługi hostingowe i marketingowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu administratorem, który możliwy jest poprzez adres e-mail: info@surfburger.pl. lub telefonicznie: +48 883 448 559.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.