KONTAKT

info@surfburger.pl

REGULAMIN KONKURSU “SURFBURGER TO ZAJAWA”

 1. Organizatorem konkursu “SurfBurger to Zajawa” organizowanego w ramach profilu „@surf.burger” w serwisie społecznościowym Instagram, zwanego dalej „Konkursem”, jest TEJST WINGERT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 101, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538235 (NIP 957-107-64-61, REGON 360510564), dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Konkurs trwa od 10 marca 2021 r. od godziny 12:00 do 19 marca 2021 r. do godz. 23:59 z możliwością przedłużenia do 21 marca 2021 r.
 4. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Instagram (zwanym dalej Profilem) dnia 26 marca 2021 r. do godz. 17:00 w relacji.
 5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w dniu publikacji Ogłoszenia ukończyły 18 lat.
 6. Uczestnik konkursu musi mieć aktywne konto w serwisie Instagram.
 7. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na:
  Dodaniu przez Uczestnika story w którym trzymając dowolnego Surfburgera, przedstawi swoją zajawe – pasję. Story może mieć formę zdjęcia lub filmiku. Uczestnik może wyrazić swoją pasję poprzez ubiór, gadżety, akcesoria, sprzęt itd – dla Organizatora ważna jest kreatywność.
  2. Uczestnik musi oznaczyć konto “@surf.burger” w swojej relacji, aby Organizator mógł ją zobaczyć oraz użyć #surfburgertozajawa
  3. Uczestnik powinien polubić lub obserwować profil “@surf.burger” w serwisie społecznościowym Instagram, by móc dowiedzieć się o wynikach konkursu.
 8. Wszystkie stories zostaną dodane i zapisane na profilu “@surf.burger”, w wyróżnionej relacji. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku.
 9. Komisja oceniająca Zadania Konkursowe będzie brać pod uwagę kreatywność contentu udostępnianego przez Uczestników w ich stories.
 10. Po zakończeniu Konkursu zostaną przyznane trzy Nagrody (zwane dalej Nagrodami),
  Pierwsza Nagroda, bon o wartości 300zł
  Druga Nagroda, bon o wartości 200 zł
  Trzecia Nagroda, bon o wartości 100 zł
 11. Nagroda będzie gotowa do odebrania w punkcie gastronomicznym “Surfburger” po uprzednim ustaleniu, która lokalizacja jest najbardziej odpowiednia dla laureata. Bon jest ważny do końca Kwietnia 2021
 12. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 13. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 14. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie dane wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 15. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywca Nagrody otrzyma dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane zdobywcy Nagrody; powyższe związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

formujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Tejst Wingert i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku(Tejst).

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję, a także (w przypadku udzielenia zgody marketingowej) w celu promocji i reklamy produktów i usług Tejst.

Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez kontakt z info@surfburger.pl. Odbiorcami państwa danych mogą być podmioty, które dostarczają systemy informatyczne oraz usługi hostingowe i marketingowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu administratorem, który możliwy jest poprzez adres e-mail: info@surfburger.pl. lub telefonicznie: +48 883 448 559.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.