Tytuł projektu: „Adaptacja obiektów SurfBurger szansą za zniwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19”

Wartość całkowita projektu: 263 218,22 zł

Wartość dofinansowania: 233 075,78 zł

Cele i efekty projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja adaptacyjnych działań inwestycyjnych w dwóch obiektach SurfBurger zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicy Słupskiej 26c oraz Garncarskiej 30. Zadania polegać będą na remoncie lokali, modernizacji wentylacji, dostawie mebli ze stali nierdzewnej, zakupie urządzeń chłodniczych. Ponadto planowany jest zakup mebli ogrodowych, które będą wsparciem modelu konsumpcji poza lokalem. Celem projektu jest dostosowanie lokali do nowych warunków sanitarnych w dobie pandemii oraz wsparcie modelu konsumpcji w “otwartym otoczeniu”. Efektem realizacji inwestycji będzie przygotowanie wnioskodawcy do funkcjonowania w nowych realiach oraz zniwelowanie następstw pandemii COVID-19. Wnioskodawca ubiega się również o wsparcie na kapitał obrotowy.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.